Skip to main content

Abonnementsbetingelser

Almindelige abonnementsbetingelser For indbrudsalarmanlæg med overvågning, udrykning og vedligeholdelse


Gældende abonnementsvilkår

For abonnementer gælder disse abonnementsbetingelser. Abonnementsbetingelserne kan ændres med 3 måneders varsel, og vilkårene er altid tilgængelige i opdateret version på Omega Security Service ApS’ hjemmeside.

Ejendomsret

Ved betaling af oprettelsespris:

 • Abonnenten er ansvarlig for alarmsystemets udvendige vedligeholdelse.

 • Abonnenten er ikke berettiget til selv eller at lade andre at gøre indgreb i, reparere, ændre eller flytte alarmsystemet.

 • Abonnenten lejer anlægget af Omega Security Service ApS for at opnå gunstig installationsomkostning.

Ved betaling af salgspris:

 • Anlægget er kundens ejendom efter betaling.

InstallationInstallation

Alarmsystemet tilsluttes døgnbemandet kontrolcentral gennem telefonledningen, internet eller GPRS. Omkostninger ved etablering af nødvendige telefonstik og lignende er ikke indeholdt i tilbud for installation og betales af abonnenten i henhold til teleselskabernes vilkår og takster.

Overvågning

I abonnementet er indeholdt 24 timers overvågning af kontrolcentral.

Eventuelt abonnement/gebyrer/afgifter til teleselskaberne for anvendelse af telefonnettet med mere er ikke indeholdt i abonnementet og betales af abonnenten.

Når der indløber alarmsignal til kontrolcentralen, følger kontrolcentralen den forholdsordre, der er udarbejdet i samråd med abonnenten.

Kontrolcentralen afgør, når alarmen modtages, om politiet skal orienteres samtidig med, at alarmpatruljen rykker ud. Kontrolcentralens orientering af politiet følger de vilkår, politiet og Justitsministeriet har fastsat. 

Omega Security Service ApS monterer en nøgleboks på alarmadressen, hvor abonnenten skal deponere nøgler til brug ved udrykninger. Der skal til enhver tid være uhindret adgang til nøgleboksen for vagten. Der skal deponeres et antal nøgler, der sikrer, at Omega Security Service ApS’ vagt har adgang til alarmadressen i overensstemmelse med den aftalte forholdsordre.

Ved ændring af låse skal abonnenten have Omega Security Service ApS til at deponere de nye nøgler i nøgleboksen. Denne ydelse er ikke indeholdt i abonnementet og betales særskilt af abonnenten. Omega Security Service ApS er berettiget til på abonnentens regning at rekvirere låsesmed, hvis det ikke er muligt at få kontakt til en af de kontaktpersoner, der er nævnt i forholdsordren, ved udrykning, hvor Omega Security Service ApS skal have adgang til de sikrede områder, og der ikke findes brugbare nøgler i nøgleboksen.

I den aftalte forholdsordre har abonnenten oplyst et kodeord/brugerkode, som skal anvendes af abonnenten ved henvendelse til kontrolcentralen i forbindelse med prøve- og fejlalarmeringer. Omega Security Service ApS er uden ansvar for skader som følge af misbrug af kodeord/brugerkode.

Abonnenten bør mindst én gang pr. år på eget initiativ gennemføre en prøvealarmering til kontrolcentralen. En sådan prøvealarmering skal inden 2 minutter afmeldes til kontrolcentralen med anvendelse af korrekt kodeord/brugerkode.

Udrykning

Abonnementet indeholder udrykning af alarmpatrulje. Modtager kontrolcentralen en alarm, rykker alarmpatruljen ud. Fremme ved alarmstedet vil alarmpatruljen foretage udvendig og/eller indvendig patruljering i henhold til den aftalte forholdsordre. Omega Security Service ApS forbeholder sig ret til at fakturere kunden for forgæves udkald, hvis alarmen bliver afmeldt senere end 5 minutter efter alarmtidspunktet. Taksten for alarmpatrulje, som udføres ved sikringsniveau 20 + 30 tillægges 0%, niveau 40 tillægges 50% og for niveau 50 + 60 tillægges 100%.

Ved skader som følge af indbrud/indbrudsforsøg, hærværk eller lignende, vil alarmpatruljen foranledige nødvendige midlertidige skadesbegrænsende foranstaltninger gennemført for abonnentens regning. Som skadesbegrænsende foranstaltninger anses blandt andet vagt på alarmadressen, afdækning, håndværkerassistance og reetablering af alarmsystemet.

Alarmpatruljen skaffer sig selv og/eller politi, montør, håndværker eller en kontaktperson udpeget af abonnenten adgang til de sikrede lokaliteter.

Ved gentagne selvforskyldte falske alarmeringer er Omega Security Service ApS berettiget til efter forudgående skriftlig varsel at føre udgiften ved fremtidige udrykninger til falske alarmer på regningen hos abonnenten.

Hvis der konstateres fejl på teleselskabernes signaloverførselssystem, som medfører, at alarmsystemet ikke fungerer eller ved strømsvigt, batterisvigt og lignende er Omega Security Service ApS berettiget, men ikke forpligtet, til at etablere vagt på alarmadressen for abonnentens regning, samt at foranledige midlertidige skadesforebyggende foranstaltninger i form af reparation, tilkobling med videre for abonnentens regning, hvis det ikke er muligt at få kontakt til en af de kontaktpersoner, der er nævnt i forholdsordren.

Vedligeholdelse

Ved betaling af oprettelsespris:

 • Abonnementet indeholder vedligeholdelse af alarmsystemet som følge af almindelig brug samt eftersyn. Dog er batteri/akkumulatorskift og ikke fastmonterede dele abonnentens ansvar og vedligeholdelse sker på abonnentens regning.

Ved betaling af salgspris:

 • Vedligeholdelse i regning.

Reparationer og ændringer på alarmsystemet må kun udføres af Omega Security Service ApS. Reparationer foretages inden for normal arbejdstid.

Omkostninger ved reparationer og forgæves fejlfinding på alarmsystemet, der er forårsaget af fejl i dele leveret af teleselskaberne og fejl i elforsyningsnettet, der medfører strømsvigt, batterisvigt og lignende, er ikke omfattet af abonnementet og betales af abonnenten.

Abonnenten er ansvarlig for, at alarmsystemet er dækket af en forsikring, og at reparationer, omfattet af en sådan forsikring, udføres af Omega Security Service ApS for abonnentens regning. Sådanne reparationer omfatter blandt andet fejl som følge af overspænding på forsyningsnettet/telefonnettet, strømsvigt, lynnedslag, brand, hærværk, overlast på alarmsystemet og lignende.

Abonnenten forpligter sig til at give Omega Security Service ApS meddelelse, hvis alarmsystemet er i uorden.Abonnenten forpligter sig til at give Omega Security Service ApS besked ved ændring af kontaktperson.

Omkostninger til ændring, modifikation eller flytning af alarmsystemet, som er en konsekvens af påbud fra eller foranstaltninger foretaget af offentlige myndigheder eller teleselskaber, kan Omega Security Service ApS uanset hvad kræve betalt af abonnenten.

Betaling

Abonnenten betaler et månedligt abonnement samt for opsætning af alarmsystemet. Abonnementet opkræves kvartalsvis pr. løbende måned + 10 dage og beregnes fra den dag, anlægget tilsluttes kontrolcentral. Omega Security Service ApS er berettiget til at opkræve gebyr ved forsinket betaling.

Prisregulering

Abonnementet prisindeksreguleres en gang om året.

Omega Security Service ApS’ ansvar

Omega Security Service ApS’ ansvar følger dansk rets almindelige erstatningsregel (culpa-reglen), med de nedenfor nævnte begrænsninger:

 • Omega Security Service ApS hæfter hverken for følgeskader eller indirekte tab, herunder driftstab, eller for tab ved skader, som abonnenten kan sikre sig dækning for ved tegning af skadesforsikring i et forsikringsselskab.

 • Omega Security Service ApS påtager sig intet ansvar for skader som følge af fejl ved dele leveret af teleselskaberne, signaloverførslen eller telefontrafikken, men forpligter sig alene til at gennemføre eventuel fejlretning på Omega Security Service ApS’ materiel hurtigst muligt.

 • Omega Security Service ApS påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til strejke eller lockout, importforbud, uroligheder, krig og lignende.

 • Omega Security Service ApS’ ansvar begrænses således, at erstatning i intet tilfælde kan overstige 100.000 kr.

Overdragelse

Abonnementet kan ikke overdrages undtaget efter aftale med Omega Security Service ApS, der kan betinge sit samtykke med betaling af et overdragelsesvederlag.

Opsigelse

Ved oprettelsespris:

 • Abonnementet kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned af såvel abonnenten som Omega Security Service ApS. Abonnementet kan dog tidligst opsiges til ophør 18 måneder efter abonnementsaftalens indgåelse af abonnenten. Opsiges abonnementet inden for 36 måneder, kan der forekomme et nedtagningsgebyr.

 • Abonnenten er ikke berettiget til at nedtage eller lade nedtage hele eller dele af alarmsystemet. Ved abonnementets ophør demonterer Omega Security Service ApS alarmsystemet helt eller delvist efter Omega Security Service ApS’ valg.

 • Er der behov for efter reparationer af vægge eller lignende i forbindelse med afmonteringen, påhviler disse abonnenten. Ved abonnementets ophør betaler abonnenten et nedtagningsgebyr.

Ved salgspris:

 • Abonnementet kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned af såvel abonnenten som Omega Security Service ApS. Abonnementet kan dog tidligst opsiges til ophør 1 år efter abonnementsaftalens indgåelse af abonnenten.

 • Alarmskilte og nøglebokscylindre tilhører til hver en tid Omega Security Service ApS og vil blive afmonteret.

Misligholdelse

Falder betalingen ikke rettidigt i overensstemmelse med punktet Betaling, og er betalingen ikke Omega Security Service ApS i hænde senest 10 dage efter skriftlig anmodning, har Omega Security Service ApS ret til at:

 • Ophæve kontrakten.

 • Nedtage/fratage alarmsystemet.

 • Kræve de forfaldne ubetalte ydelser betalt.

 • Kræve samtlige uforfaldne ydelser betalt indtil det tidspunkt, hvor abonnenten kunne have opsagt kontrakten i overensstemmelse med punktet Opsigelse.

 • Kræve erstatning for sit tab i anledning af misligholdelsen, herunder omkostningerne i forbindelse med nedtagningen af alarmsystemet.

Aftaler

Alle aftaler skal anføres på kontrakten, da mundtlige aftaler ikke er gyldige.