Skip to main content

Salgs- og leveringsbestemmelser

Leverancen

Det er kundens ansvar at tage imod leverancen samt kontrollere antal og leverancens tilstand. Reklamation over mangler eller skader skal omgående (senest 3 dage fra levering) rettes til Omega Security Service ApS.

Bistand uden beregning ved teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantiteter ud fra tegningsmateriale med videre er udelukkende en service, og Omega Security Service ApS tager ikke ansvar herfor.

Endelig aftale om levering er først indgået, når kunden modtager Omega Security Service ApS’ skriftlige ordrebekræftelse, og kun indholdet af ordrebekræftelsen er bindende for Omega Security Service ApS.

Leveringstid anføres altid efter bedste skøn, men uden binding for Omega Security Service ApS. En eventuel forsinkelse giver ikke ret til ordrens annullering eller erstatningskrav for kunden, med mindre den forventede leveringstid er forsinket med mere end 4 uger.

Omega Security Service ApS har ikke ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure, ændringer i ordren eller manglende opfyldelse af præstationer fra kundens eller tredjemands side.

Varer, der ikke aftages ved leveringsfristens udløb, kan forlanges betalt med fremsendelse af faktura. Efter betaling kan varerne blive på Omega Security Service ApS’ lager for kundens risiko, så længe pladsforholdene tillader dette. Efter 4 uger overgår varen til Omega Security Service ApS uden at denne krediteres.

Arbejds- og betalingsspørgsmål

Ordrens montagepris (såfremt dette indgår) forudsætter, at arbejdsområdet er ryddet, det vil typisk sige tilgængeligt for stige og montør, samt at montagen kan foregå i en kontinuerlig arbejdsgang. Eventuelle gener og ventetid vil blive faktureret særskilt.

Vurdering af behovet for eventuel leje af lift påhviler Omega Security Service ApS, da alle arbejdsregler skal overholdes. Betaling for leje af lift påhviler kunden.

Der tages forbehold for eventuelle skader i forbindelse med nedtagning, herunder eventuelle mur- og malerreparationer, samt beskadigelse af skjulte rør og elinstallationer. Eventuelle skader anses som hændelige, og Omega Security Service ApS påtager sig intet ansvar herfor.

Eventuel udbedring eller efterreparationer af væg, mur og lignende indgår ikke i leverancen, medmindre dette er specifikt beskrevet i ordrebekræftelsen.

Ved alle former for installationer er fremføring af fødestrøm, 230 V, uden for Omega Security Service ApS’ leverance, medmindre andet er aftalt i ordrebekræftelsen/tilbuddet.

Enhver form for nedgravning af kabler/rørføring er uden for Omega Security Service ApS’ leverance, men mindre andet er aftalt i ordrebekræftelsen/tilbuddet.

Materiel til rådighed ved Omega Security Service ApS montage

Det er kundens ansvar at sørge for adgang til 230 V til brug for montagearbejdet.

Hvis kunden ønsker remote access til systemet, enten til brug for billedtransmission eller vedligeholdelse af systemet, er det kundens ansvar at få etableret internetstik i umiddelbar nærhed af centralplaceringen.

Betalingsbetingelser

Medmindre andet er aftalt er betalingen pr. løbende måned + 10 dage.

Omega Security Service ApS kan frit vælge at fakturere et depositum ved kundens ordreaccept.

Rabatter af enhver art gives kun på betingelse af rettidig betaling, og enhver overskridelse af betalingsdatoen medfører automatisk, at rabatterne ophæves og opkræves til fulde.

I tilfælde af for sen betaling beregnes rente pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdato med den rentesats, Omega Security Service ApS har fastsat, pt. 2% pr. påbegyndt måned. Rentesatsen vil fremgå af fakturaen.

Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

Ved salg på kredit tages fuldt ejendomsforbehold i henhold til lov om kreditaftaler af 1990, indtil samtlige ydelser er betalt, inklusiv eventuelle renter og gebyrer. Omega Security Service ApS forbeholder sig ret til elektronisk at spærre adgangen til og lukke overvågningssystemet ned, så dette ikke længere er i drift, før fuld betaling har fundet sted.

Ejendomsretten bliver først overført, når leverancen er betalt fuldt ud. Kunden må ikke sælge, pantsætte eller på anden måde foretage retslige dispositioner over leverancen, ligesom kunden er forpligtet til at holde leverancen forsikret mod tab ved skader, som kunden kan få dækket ved tegning af skadeforsikring i et forsikringsselskab. Forsikringen skal dække skader opstået ved hændelige begivenheder eller udefra kommende hændelser, for eksempel brand, indbrud, hærværk, vandskade, overlast, elektroniske forstyrrelser, lynnedslag eller lignende.

Garantibetingelser

Ved overdragelse af det leverede overtager kunden alle forpligtelser, som er forbundet med driften og eventuelle forstyrrelser forårsaget af driften overfor tredjepart.

I en periode på 12 måneder for erhverv og 24 måneder for private fra varens leveringsdato, påtager Omega Security Service ApS sig udbedring af fejl i det leverede anlæg, når fejlen har karakter af materiale- og fremstillingsfejl. Fejl, der skyldes overlast, slitage og/eller fejlbetjening, er ikke omfattet af Omega Security Service ApS’ afhjælpningspligt. Omega Security Service ApS skifter eventuelt defekte dele ved levering af nye eller reparerede dele for egen regning og afholder udgifter til arbejdstid og –kørsel i forbindelse med fejlens udbedring. Udbedringer skal kunne udføres fortløbende indenfor Omega Security Service ApS’ normale arbejdstid.

Omega Security Service ApS påtager sig intet ansvar for leverancer, som ikke er foretaget af Omega Security Service ApS eller dennes underleverandører som en del af den indgående entreprise/købsaftale.

Produktansvar

  • Omega Security Service ApS’ ansvar følger dansk rets almindelige erstatningsregel (culpa-reglen), med de nedenfor nævnte begrænsninger:

  • Omega Security Service ApS dækker udelukkende skader, der direkte kan henføres til Omega Security Service ApS’ produkter

  • Omega Security Service ApS hæfter ikke for skader, som kunden selv kan forsikre sig imod, samt driftstab, tidstab, avancetab eller lignede indirekte tab.

  • Omega Security Service ApS ansvar er begrænset således, at erstatningen i intet tilfælde kan overstige kr. 100.000.

  • Enhver skade skal omgående meldes til Omega Security Service ApS. Udbedring af skaden kan kun ske efter Omega Security Service ApS’ forudgående skriftlige accept.

  • Omega Security Service ApS påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til strejke eller lockout, importforbud, uroligheder, krig og lignende.